תקנון

תקנון הרשמה לקבלת פרסומים

 

גולש באינטרנט המצטרף לדיוור באתר שלי, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור הינה חינם וכל אדם זכאי להצטרף לקהל המקבל פרסומים. אני מתחייב שלא להעבירם לצד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין.

ברישום לדיוור נותן הגולש באתר את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר המכותבים לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל  ולטלפון הנייד שלו – דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי.

הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.

הנך מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

הנך רשאי לבטל את הסכמתך זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך. במקרה של ביטול הסכמתך כאמור כאן, תוסר ממאגר המידע.

הנני רשאי לא לאשר הצטרפות אדם לדיוור מהאתר, בהתאם לשיקול דעתי ובלא שתהיה עליי חובה לנמק את סיבת הסירוב.

הנני רשאי להחליט בכל עת על הפסקת פעילות האתר.

הנני רשאי לחסום חבר באתר בכל מקרה בו לדעתי נעשה שימוש לרעה על ידו.

כל חבר/ה זכאי להפסיק את חברותו באתר באמצעות הודעה בכתב, או ע"י מכתב בדואר רשום.

תהנו!!